Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA Mastercard Maestro MobilePay Apple Pay Google Pay

Oase Proficlear premium Tromlefilter manual og guide dansk

Oase Proficlear premium Tromlefilter 

Her på koishop.dk kan du finde de mest gængse oplysninger du har brug for til Oase's Tromlefilter ellers kan du hente den fulde manual her 

Brugsanvisning / Manual Oase Profi clear premium tromlefilter

 

 

 

 

Oase tromlefilterTromlefilter kan du købe her...

Tromlefilter guide og info...

Fejlkoder på Oase tromle filter.

► Læs mere om fejlkode Er11...

► Læs mere om fejlkode Er22...

► Læs mere om fejlkode Er33...

► Læs mere om fejlkode Er44...

► Læs mere om fejlkode Er55...

► Læs mere om fejlkode Er66...

► Læs mere om generelle fejl...

 

 

 

Fejl meddeleser og beskeder

Systembesked

Andre tilgængelige funktioner

Mulig årsag

Udbedring

Nulstilling af systembesked

Er11

Fjern beholderdæksel − Manuel rengøring (kun dyser, filtertromle drejer ikke) Fjern beholderdæksel Læg beholderdæksel på beholderen

Automatisk, når beholderdækslet lægges på

Beholderdæksel lagt forkert på

Drej beholderdækslet, således at magneten i beholderdækslet ligger over signalboksen.

Signalboks ikke tilsluttet

Tilslut signalboks til styring

 

Er22

 

Vandtemperatur > 12 °C OG den seneste automatiske rengøringsproces er sket for mere end 24 timer siden

− Manuel rengøring

− Automatisk drift

− Tidsafhængig rengøring

Sigteelementer utæt Undersøg sigteelementer, udskift evt.

Tryk på tast On|Off i 5 s − Automatisk, når niveauregistrering slår til

Tromlepakning utæt

Kontrollér tromlepakning

Niveauregistrering klemmer eller er defekt

Rengør niveauregistreringen, således at mekanikken går let, udskift evt

Indstille niveauregistrering (→Indstille niveauregistrering)

Niveauregistrering forkert indstillet

 

 

Systembesked

Andre tilgængelige funktioner Mulig årsag             Udbedring

Nulstilling af systembesked

Er33

20         rengøringer i Rækkefølge

Manuel rengøring

−Tidsafhængig rengøring

Niveauregistrering klemmer eller er defekt Rengør niveauregistreringen, således at mekanikken går let, udskift evt.

Tryk på tast On|Off i 5 s

 

 

Sigtelementer stærkt forurenet

Rengør sigteelementer, afkalke (→erstatsigteelementer)

Spulepumpe arbejder ikke

− Rengør beholderbund, rengør spulepumpe (Ærengør/afmontér spulepumpe)

− Undersøg tilslutning til pumpe

Spuledyser stoppet til

Rengør spuledyser

Filtertromle drejer ikke

− Kontrollér motortilkobling

− Kontrollér filtertromlens drejebevægelse. Kontrollér også markeringerne (1 - 8) på filtertromlen for at kunne identificere en drejebevægelse.

Kun gravitationssystem:

Vandniveau ligger under niveauregistrering

− Øg bassinets vandniveau − Indsæt vandefterpåfyldning OASE ProfiClear Guard

Niveauregistrering indstillet for højt

Indstille niveauregistrering (→Indstille niveauregistrering)

Vandniveauet i systemet er for lavt: − For høj gennemstrømningsmængde (Pumpeeffekt for høj)

− Vandforsyningen er for lav

− Vandforsyning er stoppet til

Reducér gennemstrømningsmængde (justér pumpeeffekten)

− Vælg evt. større rørdiameter til vandforsyning

Rengør vandforsyning 

Kun pumpet system:

Niveauregistrering indstillet for dybt

Indstille niveauregistrering (→Indstille niveauregistrering)

Vandniveauet i systemet er for højt:

− Drænrøret er forurenet

− Drænhullet er for lille

For høj gennemstrømningsmængde (Pumpeeffekt for høj)

 

- Rengør drænrør 

- Forstør drænhul

- Reducér gennemstrømningsmængde (justér pumpeeffekten)

 

 

 

Systembesked

Andre tilgængelige funktioner       Mulig årsag Udbedring

Nulstilling af systembesked

Er44

4 Motor blokeret (Styringen har forsøgt 3 gange at starte motoren 5 gange hver gang) Ingen

Filtertromle drejer trægt eller klemm

er

− Rengør tromlekanten/tromlepakningen og smør tromlekanten.       Anvend kun originalt smøremiddel fra OASE (bestillingsnummer 27872).

− Undersøg løberullernes køreevne

− Fjern større partikler fra tandhjulet (f.eks. snegle eller sten)

Tryk på tast On|Off i 5 s

Når tromlen monteres, bliver den bløde kant på tromlepakningen klemt

Tag tromlen ud, og vær opmærksom på, at tromlepakningen skal sidde korrekt, når den monteres igen  

Tromle belastes på den ene side

− Juster beholderen vandret  

Kun pumpet system:

 

Tromlen har trykket mere end 15000 l vand i timen til den ene side gennem et indløb

− Begræns gennemløbsmængden per indløb til 15000 liter i timen. − Gennemløbsmængden skal opdeles gennem yderligere indløb.  

Vandstanden er for lav

Vandniveauet i tromlefilteret skal ligge 230-350 mm under beholderens kant − Solodrift: Læg udløbet højere. Anbefaling: Anvend afløbssæt fra Oase. (→ Solodrift for tromlefiltermodul) − Solodrift: Monter ventilation mod undertryk i afløbets rørledninger. (→ Solodrift for tromlefiltermodul)  

Kun               gravitationssystem: 

 

Difference på vandniveau ved indløbsside/tromleside for stor

- Finde og fjerne årsagen til forskellen (f.eks. niveauregistreringen er indstillet for lavt, sien er stoppet til, spuling virker ikke)

− Sluk for pumpen, og vent indtil vandniveauet er udlignet. Tænd derefter igen for pumpen og kontrollér differencen.

 

 

 

Systembesked

Andre tilgængelige funktioner Mulig årsag Udbedring

Nulstilling af systembesked

Er55

Flere end 960 rengøringsprocesser på 48 timer

− Manuel rengøring

− Automatisk drift − Tidsafhængig rengøring

Kortvarig stærk smudsbelastning:

− Filtersystemets indløbsfase (f.eks. under første ibrugtagning)

− Fiskeæg

Vent, indtil smudsbelastningen aftager

− Denne driftstilstand er ikke typisk. Undgå langvarig drift.

− Tryk på tast On|Off i 5 s

 − Automatisk, når antallet af rengøringsprocesser falder under 960

Bassin stærkt forurenet

− Rengør bassin

− Reducér smudsindhold

Sigteelementer stærkt forurenet

Rengør sigteelementer, afkalke (→erstat sigteelementer)

Ringe rengøringseffekt, på grund af forurenede dyser

- Rengør dyserne.

Vandniveauet i systemet er for højt:

− Drænrøret er forurenet

− Drænhullet er for lille

− Den maksimale gennemstrømningsmængde er overskredet

Rengør drænrør

− Forstør drænhul

− Reducér gennemstrømningsmængde

Er66

Kontaktelement til spulepumpen i styringen for varm Ingen Styring er udsat for stærk varme (sol, omgivelsestemperatur) Beskyt styringen mod varme

Automatisk ved afkøling

 

 

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Ingen vandgennemstrømning

 

Filterpumpen er ikke slået til

Tilslut filterpumpen, indsæt strømstikket

Tilløbet til iltersystemet eller tilbageløbet til bassinet er stoppet

Rengør tilløbet eller tilbageløbet

Utilstrækkelig vandgennemstrømning

Bundafløb, rørledning eller slange tilstoppet

Rens, udskift evt.

Knæk på slangen

Kontrollér slangen, udskift evt

For store tab i ledningerne

Reducér slangens længde til det nødvendige minimum

Vandet bliver ikke klart

Pumpeeffekt for lav

Tilpas pumpeeffekt

− Ved AquaMax Eco Premium 12000, 16000 sluk for SFC-funktionen (Seasonal Flow Control).

SFC reducerer vandmængden med op til 50 %.

Vandet er ekstremt snavset

− Fjern alger og blade fra bassinet

− Ved høj belastning udfør 30 % vandudskiftning for at undgå skader på fisk.

Smudspartikler når ikke tromlefiltermodulet

Optimer vandets strømning, så skimmeren og filterpumpen kan suge smudspartikler op

− Skimmer og filterpumpe skal justeres til vandets strømning således, at smudspartikler kan suges op

Dyrebestanden er for stor

Reducér dyrebestanden

Sigteelementer stoppet eller beskadiget

Rengør eller udskift sigteelementer

Tromlepakning sidder forkert

Undersøg tromlepakningens position

Tromlepakning er beskadiget

Udskift tromlepakning

Usædvanlig støj i tromlen

Større smudspartikler har samlet sig i filtertromlen

Tag sigteelementet ud og fjern smudspartiklerne fra filtertromlen

Fiskebestanden er ikke længere fuldstændig

En fisk er svømmet gennem en rørledning ind i filtertromlen

Tag sigteelementet ud, tag fisken ud af filtertromlen og sæt den i bassinet.

Spulerende stoppet til

Store smudspartikler som f.eks. trådalger hænger i smudsrenden

Tag sigteelementet ud og rengør smudsrenden

Filtertromle er delvis forurenet, bliver ikke renset

Spuledyser stoppet til

Spuledyser renses, evt. udskiftes

Ved det pumpede system løber der vand ud over nødafløbet

Sigteelementer stoppet

Sigteelementer renses/afkalkes

Pumpeeffekt for høj

Reducér pumpeeffekten

Tidsafhængig rengøring (interval starter ikke)

 

Styringen kontrollerer niveauregistreringens funktion.

− Kontrollen starter automatisk, når der er gennemført for få automatiske rengøringsprocesser.

− Vent. Kontrollen varer maksimalt 24 timer.

− Kontrollen afsluttes, når niveauregistreringen slår til. Der gennemføres en automatisk rengøring.

− Hvis niveauregistreringen ikke slår til inden for 24, vises Er22. Den tidsafhængige rengøring aktiveres. (ÆSystembeskeder)

Kabel ikke tilsluttet

Kontrollér kabelforbindelse

Ingen display på styringen

Styringen er slået fra på grund af overophedning (temperaturkontakt)

Beskyt styringen mod varme og lad den afkøle

− Styring tænder automatisk igen efter afkøling

− Fejlmelding Er66 advarer i forvejen om en overophedning i styringen

Smeltesikringen er udløst på grund af blokering i spulepumpen (for højt strømforbrug)

Rengør spulepumpe (Ærengør/afmontér spulepumpe) − Erstat sikring (N) − Anvend kun smeltesikring 5 x 20 mm, 8 A træg / 250 v.

N/A

Oliefilm i tromlefiltermodulet

Ved en nye spulepumpe kan der i en kort periode slippe ufarlig madolie ud

Ingen forholdsregler nødvendige

 

 

 

Tromlefilter kan du købe her...

Tromlefilter guide og info...